Specjalistyczny Gabinet Lekarski Mariusz Łojko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowa rodzina” - program skoordynowanej medycznej opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem oraz profilaktyki niepełnosprawności u dzieci od 0 do 3 lat, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod wczesnej interwencji terapeutycznej.

Cel: Zwiększenie konkurencyjności Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego Mariusz Łojko poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej na skalę kraju usługi w zakresie skoordynowanej medycznej opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem oraz profilaktyki niepełnosprawności u dzieci od 0 do 3 lat, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod wczesnej interwencji terapeutycznej.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji przez Specjalistyczny Gabinet Lekarski Mariusz Łojko jest utworzenie w Toruniu specjalistycznego centrum medycznego (w zakresie opieki ambulatoryjnej) ukierunkowanego na skoordynowaną opiekę medyczną nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym, w trakcie ciąży i połogu oraz nad dzieckiem od urodzenia do 3 lat, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci urodzone przedwcześnie i z problemami zdrowotnymi, z zagrożeniem niepełnosprawnością (zaburzenia okołoporodowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego o różnym podłożu). W projekcie przewidziano prace adaptacyjne związane z dostosowaniem istniejącego budynku do pełnienia funkcji ww. centrum medycznego oraz zakup środków trwałych, które będą stanowić wyposażenie centrum.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.;

 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.;

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - 1 przedsiębiorstwo;

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) – 1 przedsiębiorstwo;

 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.;

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) – 100 020,00 zł.;

 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC.

 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług – 
  900 000,00 zł.

 

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 980,00 zł